T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İLAN
 
1-Aşağıdaki tabloda özellikleri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Başkanlığımıza ait Aydın İli Didim İlçesi Didim Mahallesinde 11892 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ve Müştemilatı kiralanma ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2-İhalenin yapılacağı yer, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275. Sokak No:17 Efeler/AYDIN adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binasının 4. katında bulunan İhale salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1 Tedavüldeki Türk Parası (Vakıfbank Aydın Şubesi TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 İban nolu hesaba taşınmazın ada parsel numarası belirtilecektir.) 2 Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominel bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 4. Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşlik kişiler ile geçimini yurt dışında temin edilen Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertbl döviz, 
b- Şartname Bedelini yatırmaları,
c- Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri,
ç- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
d-Gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,
e- Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri,
f- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihalenin saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
g-Başkanlığımız İdari Mali İşler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısını, Başkanlığımıza ecri misil, kira veya kira sözleşmesine bağlı borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
ğ- İhale konusu taşınmazda bakım onarım tefrişat harcaması yapılması gerektiğinden taşınmazı yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğini belirten imzalı Yer görme belgesini vermeleri, gerekmektedir.
4-İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç istekliye aittir. 
5-Kiraya verilecek taşınmazın ilk yıl kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksit halinde müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
6-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
7-İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü postayla gönderebilirler.
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. İhalelerden yasaklılık teyiti yapılacağından 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlardan ihaleye girenlerin geçici teminatları ve üzerine ihale yapılmış bulunanların kesin teminatı gelir kaydedilir.
10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-İhale ilanı www.aydinyikob.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilan panosunda da görülebilir.
İlan olunur.
 
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO
 
Sıra
 No
İlçesi / Mahallesi
Mevkii/Sokağı
Cinsi
Ada
Parsel
Yüzölçümü
m2
Payı
Kiralama Amacı
Kira
Süresi
lk yıl Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı TL.
Şartname Bedeli (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
 
 
1
Didim/Didim
Karakuyu/Karakol Cad.
1 Bodrum, 1 Zemin ve 2 Normal Katlı 2 Adet Kargir Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
 
11892
3.793,93
Tam
Otel ve Müştemilatı
20 Yıl
350.000,00
70.000,00
500,00
24.01.2019
14:00
 
 
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©