İLAN
T.C. AYDIN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen taşınır mallar 27.12.2018 Perşembe günü, Saat 14.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a Maddesine göre PAZARLIK USULÜ ile Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
2- Yapılacak olan ihalelere katılacak olan isteklilerin;
  a-Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
  b- Tebligat için Türkiyede adres gösterir belge (adres beyanı)
  c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildiren belge.
  d- İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu  ve Şartname Bedeli Makbuzu (Geçici Teminatlar ve Şartname Bedeli Vakıfbank Aydın Şubesi TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 İban nolu hesaba) veya (Geçici Teminat İçin Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı D.İ.K. 27.maddesine göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya yerine düzenlenen belgeleri.)
  e- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,İhalenin yapıldığı yıl  içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;
  f-İhaleye katılacak olan isteklilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan Tehlikesiz Atıklar Toplama - Ayırma Belgesine 
  g- İhaleye katılacak olan isteklilerin Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıkasızlık kayıt belgesi  ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz görülebilir.
4- İhale ile ilgili vergi,resim ve harçlar alıcıya ait olup satış bedelleri peşin tahsil edilecektir. (Diğer giderler alıcısına aittir.) 
5- Postayla yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine  uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ilanı www.aydiyikob.gov.tr  adresinden öğrenilebileceği gibi Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilan panosunda görülebilir.
SATIŞI YAPILACAK HURDA MALZEMELER  
                 
SIRA DOSYA    TAHMİNİ  GEÇİCİ ŞARTNAME BULUNDUĞU YER  
NO NO CİNSİ BEDELİ TL. TEMİNAT TL. BEDELİ  
1   Hurda Demir Kg'mı 1,20 TL 15.000,00 TL  200,00 TL Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ek Hizmet Binası  
Hurda Bakır Kg'mı 6,00 TL  
Hurda Alüminyum Kg'mı 6,00 TL Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Deposu  
Hurda Plastik Kg'mı 0,50 TL      
Hurda Ahşap Kg'mı 0,10 TL Serçeköy Mahallesinde Bulunan Depolar  
                 
İ L A N  O L U N U R
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©