AYDIN VALİLİĞİ
Yatırım, İzleme ve Koordinason Başkanlığından
İLAN
1 Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2 İhaleler, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı  2275. Sokak No:17 Efeler/AYDIN adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binasının 4. katında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 
3 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  a-Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler
1.Tedavüldeki Türk Parası (Vakıfbank Aydın Şubesi TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 İban nolu hesaba taşınmazın ada parsel numarası belirtilecektir.)
2. Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.]
3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominel bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir)
  b- Şartname Bedelini Yatırmaları 
  c- Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri
  d- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri
  e-Gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri
  f- Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
  g- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi ihalenin saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,. 
4 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
5 Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. 
6 İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir. 
7 İstekliler  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine  uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahütlü bir mektupla da gönderebilirler. 
8 Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10 İhale ilanı www.aydinyikob.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi  Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilan panosunda da görülebilir.
  İlan Olunur.                                                                       
            SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
Sıra
 No
İlçesi / Mahallesi Mevkii/Sokağı Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü
m2
Payı İmar Planındaki Şekli Üzerindeki Muhdesat Muhdesatın Kime Ait Olduğu Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı TL.
Şartname Bedeli (TL) İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Efeler/Kemer   21 Zeytin Ağacını Havi Bağ ve İncir Bahçesi 720 176 283.29 Tam İmar Dışı Boş Boş 85,000.00 8,500.00 200.00 02/26/2019 14:00
2 Efeler/Kemer   21 Zeytin Ağacını Havi Bağ ve İncir Bahçesi 720 177 177.83 Tam İmar Dışı Boş Boş 44,500.00 4,450.00 200.00 02/26/2019 14:30
3 Efeler/Zeytinköy Paşayaylası Arsa 101 36 342.90 Tam İmar Dışı Çam Ağaçları YİKOB 137,500.00 13,750.00 200.00 02/26/2019 15:00
4 Efeler/İmamköy Köyiçi Arsa   682 597.27 Tam İmar Dışı Meyve Ağaçları Şahıslara Ait 108,000.00 10,800.00 200.00 02/26/2019 15:30
5 Efeler/İmamköy Köyiçi Arsa   665 535.82 Tam İmar Dışı 3 Adet Konut Şahıslara Ait 107,500.00 10,750.00 200.00 02/26/2019 16:00
6 Efeler/İmamköy Köyiçi Arsa   664 272.89 Tam İmar Dışı 1 Adet Konut Şahıslara Ait 55,000.00 5,500.00 200.00 02/26/2019 16:30
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©