T.C.
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni Başkanlığı
İLAN
       Çanakkale İl Özel İdaresi makine parkında bulunan aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası belirtilen araçların ekonomik ömürlerini doldurduklarından dolayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü teklif ile satışı yapılacaktır.
1-   İhale Çanakkale İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümeni'nce 01.02.2018 tarihinde saat 13:30 da araç ilan sırasına göre peyderpey yapılacaktır.
2-   İhaleye ait şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir.  
3-   İhaleye Katılmak İsteyen istekliler ihale saatine kadar:  
      a-Geçici Teminat Yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler:1- Tedavüldeki Türk Lirası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarından verecekleri süresiz Teminat Mektupları, Teminat Mektuplarının (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
     b-Yasal yerleşim yerinin gösterir belgeyi (ikametgah Belgesi) verilmesi,
     c-Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
     d-Nüfus cüzdanı asılları ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özle hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adın ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam  yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş İmza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
4-   İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen evrakları, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na vermeleri gerkmektedir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
5-   İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereği, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-    Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izin için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalıştırılamaması ve yapılmış masrafların tahsili konularında idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.
7-   Satışı yapılacak 8 adet araç mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Atelye ve Ambarları Organize San. Böl. ÇANAKKALE adresinde görülebilir.
8-   Taşınır Malların, (taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedelleri ise ayrı tahsil edilecektir.
9-   İhale ilanı, www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr adresinden görünebilir.  
       Dosya için tıklayınız.  
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©