T.C.
AYDIN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 
1- Başkanlığımıza ait Efeler İlçesi Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı No:55/1 Aydın adresindeki Ek hizmet binasında bulunan Ambar, Atölye, Yemekhane ve Araç Amirliği niteliğindeki bir kısım binalar işyeri olarak kullanılmak üzere yıllık 82.500,00-TL muhammen bedel üzerinden Başkanlığımızca 09/11/2018 Cuma günü ve saat 11.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Kiralanacak yerlerin niteliği; Başkanlığımız ek hizmet binasında bulunan, Nafia Garaj Atölye ve Deposu niteliğindeki; 449,4 m2’lik (Ambar binası), 593,63 m2’lik (Atölye binası), 419,65 m2’lik (Atölye yan binası),  283,8 m2’lik (Yemekhane) ve 262,5 m2’lik (Araç amirliği-yemekhane yanı) toplam 2008,98 m2 kapalı alanın tümü.
3- İhale Yeri ve tekliflerin verilmesi: İhale Başkanlığımız hizmet binası Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sk. No:17 Kat.4 bulunan İhale Toplantı Salonunda 09/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat:11.00’da yapılacaktır.
4- İhaleye konu taşınmaz malın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 82.500,00-TL olup, geçici teminat miktarı muhammen bedelin %10 oranındaki 8.250,00-TL’dir.
5- İhaleye katılabilmek için İhalede istenilecek evraklar;
 • Nüfus cüzdanı sureti veya aslını,
 • Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair belgeyi,
 • Tebligat adresini,
 • İşin adına alınmış geçici teminatı vermek. (Tedavüldeki Türk parası, Banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili.  Nakit olarak yatırılması halinde;  İdaremize ait Vakıflar Bankası Aydın Şubesi TR 72 0001 5001 5800 7305 4493 71 İban Nolu hesaba yatırılacaktır.)
 • İstekliler adına vekâleten katılanlar, noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerinin aslını,
 • Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletnamesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini,
 • Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca (a), (b) ve (c) maddelerinde istenilen belgelerin noter tasdikli sureti veya aslını,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini,
 • Vergi dairesinden vergi, SGK’dan prim borcu olmadığına dair alınmış belge. (Belgeler ilgili kurumdan ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olacak.)
 • Şartnamenin satın alındığına dair belge,
 • Şartname ve eklerini okuyup kabul ettiklerine dair imzalayacakları belge,
 • Gerçek ve tüzel kişiliği temsilen yetkili kişinin kiraya verilecek taşınmazı gördüğüne dair
İmzalayacakları  (Kroki -Yer Görme Belgesini -İdareden alınacak) belgeyi vermeleri gerekmektedir.
6- İhaleye katılacak istekliler kısmi teklif veremezler. Posta, telefon ve faksla yapılacak müracaatlar ve teklifler kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler bu iş ile ilgili şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No:17 AYDIN adresinde bulunan Ayın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nde bedelsiz görebilir ve aynı adresten 50,00-TL karşılığında temin edebilir.
8- İhaleden ve yapılacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
9- Başkanlığımız gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.
 
İlan olunur.
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©