İLAN
T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL
SIRA
NO
İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL
NO
MEVKİİ YÜZÖLÇÜMÜ
 (m²)

HİSSESİ
CİNSİ SATIŞ
 AMACI
SATILACAK
MİKTAR (m²)
SATIŞ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİÇİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ SAATİ
1 Aydın Didim Didim 2717 6 Karakuyu 941.29 Tam ARSA Yüzme Havuzu olarak düzenlenmiş Didim merkezde denize yakın arsa 941.29 2,045,000.00 204,500.00 29.05.2018 11.00
 
1- Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri ile diğer özellikleri belirtilen taşınmazın  satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF  USULU ile yapılacaktır.
2- İhale, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında oluşturulacak komisyonca Başkanlık İhale Toplantı Salonunda  yapılacaktır.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, [Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4- Taşınmaz satış ihalelerinde; dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
b) Dosya (Şartname ) bedelini yatırdığına dair belge,              
c) Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri,
d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 
e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,
f) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
4) Taşınmazın satış bedeli peşin vaya taksitle  tahsil edilir.  4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince  satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde kalan satış tutarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin  ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya idare lehine tapuda ipotek tesis edilmesi halinde satış bedelinin  en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir.  İhale ile ilgili  her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
5) Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen ) ile Başkanlığımıza borcu bulunan gerçek ve tüzel kişler ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilerek teminatı gelir kaydedilir.
6) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde  Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No:17 AYDIN adresinde bulunan Ayın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nde bedelsiz görebilir  ve aynı adresten 1.000,00TL karşılığında  temin edebilir. 
7) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9) İhale ilanı www.aydinyikob.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceği gibi Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilan panosunda da görülebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU:(0256) 213 45 01 - DAHİLİ 8666                      
İLAN OLUNUR.
 
 
 
 
 
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©